Vad är Lean?

Vad är LEAN?

Det är en metod för att utveckla verksamheten. Genom att använda de resurser som finns till att skapa ett kontinuerligt större kundvärde. Genom att förenkla verksamhetens flöden och anpassa dem till att bli säkrare och stabilare, höjs kvalitetsnivån. Resultatet blir något som användaren (kunden) upplever som positivt, vilket är slutmålet med Lean.

Lean VS Six Sigma

Innehållsförteckning

Vad består metoden av?

I metoden ingår det en del verktyg och arbetssätt, vilket vi kommer till lite längre ner i inlägget men Lean består även av mjuka delar. Det är faktiskt så att principer, eller värderingarna inom Lean som vi normalt sätt pratar om, har störst inverkan på metoden. Dessa värderingar skapar en företagskultur som lägger grunden för hur väl Lean satsningen blir.

Några av principerna inom Lean

  • Allting kan förbättras. Ett förbättrat tillstånd ger flera möjligheter att hitta nya förbättringar. Mindre men kontinuerliga förbättringar säkerställer framdrift i arbetet och alla i verksamheten bidrar. I samband med denna princip brukar ordet “Kaizen” förekomma. Vi kommer att skriva ett separat inlägg om vad Kaizen innebär och hur det fungerar.
  • Avvikelser eller problem = Möjligheter. Inställningen är den att vi tar vara på de möjligheter som finns för att göra skillnad. En reklamation betyder att kunden tror på vår förmåga att rätta till avvikelsen och det är vår skyldighet att säkerställa att avvikelsen inte upprepas. Möjligheten är att vi kan förbättra situationen, hjälpa kunden och visa att vi tar problemet på största allvar. Vi kan bygga tillit och visa förmåga som genererar ett högre värde. Tar vi inte bristen på allvar kommer däremot förtroendet att minska eller i värsta fall försvinna helt.
  • Filosofin innebär inte bara att verksamheten i sig kan förbättras. Vi som individer har brister och vi själva måste vara öppna för att vi kan förbättras hela tiden.
  • Det vi gör, gör vi för kunden. Kunden kan vara nästkommande steg i processen (intern kund) eller användaren av tjänsten/produkten (extern kund).

Arbetssätt

När vi pratar om arbetssätt så är grundfilosofin att vi gör det tillsammans! Vi strävar efter ett visuellt tillstånd där alla inblandade har samma målbild. Med hjälp av kartläggning kan svagheter upptäckas och visualiseras vilket sedan skapar tydlighet i verksamheten om vilka delar som måste förändras. Det är ett kontinuerligt arbete som hela tiden ökar nyttan för kunden.

Visualisering

För att få informationen till alla arbetar man fokuserat med uppföljningar. Vanligtvis finns det arbetstavlor i verksamheten där grupper/team samlas för att gå igenom nuläget och de aktiviteter som ska bidra till nästa steg. Tavlorna gör det även möjligt att samla in nya förslag från verksamheten, vilket leder till ett konstant inflöde av nya möjligheter.

Exempelvis har vi ett inlägg som beskriver Daglig styrning som koncept och det används med fördel tillsammans med konceptet vi diskuterar i detta inlägg. 

Verktyg inom Lean

Verktygslådan är kanske inte lika bred som i konceptet Six-Sigma men det finns en del centrala verktyg. Bland annat så är grunden för allt förbättringsarbete att vi har ordning och reda i processerna. För detta används ofta en metod som heter 5S, mer om detta kommer vi att skriva om i kommande inlägg. Utöver 5S är det vanligt förekommande att verksamheten använder Värdeflödes-analyser för att belysa nuläget i processen men även det framtida läget. En Värdeflödes-analys ger en visuell bild av kommande arbete och bidrar till en gemensam målbild för varje enskild process.

Räcker Lean?

Lean är en fantastisk metod som ger värde för många verksamheter. Trots detta är det få företag som lyckas maximera värdet och det beror på flera saker. Dels måste företagets ledning har en djup förståelse för metoden. De måste stå bakom arbetet med en långsiktighet för att verkligen nå resultat som kunderna kan dra nytta av och de måste vara beredda på att verksamheten måste anpassas och justeras kontinuerligt.

Att enbart arbeta med verktygen inom Lean och tro att man har ett välfungerande Lean-arbete, räcker inte. Det räcker inte heller att delar av verksamheten är involverad. Dessa två exempel är vanligt förkommande orsaker till varför Lean-satsningar inte ger det värde företagen hoppats på.

Två koncept som kompletterar varandra

Lean VS Six-Sigma har vi skrivit artiklar om tidigare. Koncepten kompletterar varandra på ett sätt som ökar samtliga delar i verksamheten. Vi får den visualisering som verkligen bidrar till informations-spridning och vi får data-insamling och analys som ger fakta.

Lean är och har varit populärt under en period och därmed finns det mängder med fakta att ta del av. Six-Sigma konceptet är inte lika populärt just nu men vi rekommenderar starkt att ni läser på inom området. De verksamheter som kombinerar Lean Six-Sigma har visat sig generera den bästa kundnyttan och gjort de största besparingarna. Det kan även ni göra!

Tryck HÄR för att läsa om Six-Sigma och hur de båda koncepten bidrar tillsammans för att utveckla verksamhetens samtliga delar.

Vi länkar även till Wikipedia där du kan läsa mer om konceptet för olika delar, exempelvis inom IT.

Lämna en kommentar