5 tips för ett bättre kvalitetsutfall

5 tips för ett bättre kvalitetsutfall

Inlägget bygger på erfarenhet samlad under dryga 15år av kvalitetsarbete i olika roller, på olika företag, både i Sverige och utomlands.

Visst, varje företag är unikt och det är något som jag ofta får höra men faktum är att det är många saker som är lika också. De flesta kämpar med liknande problem och det är just dessa likheter som inlägget handlar om.

Sitter du i en ledande position inom verksamheten, exempelvis som kvalitetschef, då är sannolikheten stor att du har igenkänning i inlägget, vilket betyder att du/ni skulle kunna dra nytta av innehållet.

Innehållsförteckning

Gör en rejäl kartläggning, på riktigt!

Det första steget handlar om att ta reda på vart vi står. Vad har vi för kompetenser att utgå ifrån och hur långt räcker dessa kompetenser i förhållande till den verksamhet vi driver och de kunder som är knutna till företaget? Som rubriken antyder vet jag att det är många företag som säger sig ha god kontroll på detta men då tänker man nog ganska smalt. Det finns troligtvis kunskaper inom området men de är med stor sannolikhet kopplade till personer inom organisationen kvalitet, och det räcker tyvärr inte längre!    

Ledningen

Vi kan ta vilken bok som helst som handlar om kvalitet och vi kommer att läsa att arbetet startar med företagets ledning. Om vi stannar upp lite och är ärliga mot oss själva så undrar jag hur många ledningsgrupper vi har runt om i detta avlånga land där merparten av deltagarna genomgått en grundläggande kvalitetsutbildning?

Kvalitets-initiativ ska triggas från ledningen och personerna i ledningen ska efterfråga resultat och följa upp företagets utveckling. Självklart blir det störningar i denna hantering om personerna i ledningen inte besitter rätt kunskaper för att veta vad som ska initieras, vem som ska driva det, vad som ska följas upp eller vilka resultat man ska efterfråga.

Det är inte ovanligt att vi ser målbilder som ”25% reducerade kassationer under 2år” eller ”50% bättre tillgänglighet i processen under x-månader”. Men frågan är hur man kommit fram till målen samt hur den bakomliggande planen ser ut för att faktisk nå dit?

Kvalitet är lite speciellt på så vis att alla, oavsett position, behöver ha en viss kunskapsnivå för att det ska fungera. I en ledningsgrupp hittar vi exempelvis Teknikchef, Underhållschef, Ekonomichef, HR-Chef mm. Samtliga dessa spelare har en avgörande inverkan på kvalitetsarbetet i verksamheten, vilket man kanske inte tror.

Undantag finns så klart, där man har säkerställt en bred kunskap inom området, och om du arbetar i en sådan organisation så är det bara att gratulera. Jag vet exempelvis att vissa företag kräver en viss kvalitetsutbildning för att få en ledande position i verksamheten och detta tyder på att man förstått innebörden av området.

Stödfunktioner

Nästa lager handlar om kunskapsnivån för företagets stödfunktioner. När vi arbetar med problemlösning så gör vi det i tvärfunktionella grupper. Detta skriver jag mer om senare i detta inlägg men grundbulten är att de som medverkar i dessa arbetsgrupper, måste besitta goda kunskaper inom kvalitet.

En person som exempelvis arbetar inom underhållsavdelningen har sin expertis inom reparation och maskinkunskap men för att lyckas med kvalitetsutfallet behöver personen ha rätt synsätt gällande kvalitet. Det måste finnas en förmåga att analysera orsaker på ett strukturerat och faktabaserat vis och man bör vara bekväm i arbetat med rotorsaksanalyser.

Vi kan inte överlåta allt ansvar på kvalitet-funktionen och hoppas att de kommer att vända den negativa trenden själva, det fungerar inte så!

Produktion

De som arbetar operativt i processen skapar verksamhetens kvalitetsutfall. Det är märkligt att vi inte satsar mer på denna stora bas när det kommer till kvalitet. Vi förlitar oss på att kvalitetsavdelningen ska styra upp arbetet och det misstaget är anledningen till att det ser ut som det gör. Kvalitetsavdelningen skapar inte kvalitet utan de ska vara experterna inom området och deras uppgift är att sätta strukturen och lära resterande organisation att höja kvalitetsnivå.

Läs den sista meningen, är du snäll. Förstår man innebörden av den meningen så har man direkt ett försprång till många andra verksamheter.

Slutsatsen från det första tipset är att vi måste kartlägga kompetensnivån från företagets olika nivåer. Vi måste sedan ta fram en plan som säkerställer att vi erhåller den kunskapen som varje nivå kräver och det kommer att vara olika beroende på hur er verksamhet ser ut samt vilka kunder ni har.

Jag skulle kunna presentera lämpliga utbildningar och styra er mot Analysverkstans kursutbud men det är inte poängen med inlägget. Jag vill skapa ett intresse, en vilja att förändra och påverka på riktigt. Du som efter att ha läst hela inlägget känner att du håller med om vad som står, kommer att kontakta Analysverkstan för vidare diskussion ändå. Du som väljer att inte göra det, är helt enkelt inte redo eller redan har situationen under kontroll.

Engagera och prioritera!

Så kunskapen är nu inhämtad och vi förstår vad som måste göras för att kunna efterfråga ett arbete som ger resultaten vi så gärna vill ha men vad kommer efter det. Jo, vi skapar ett klimat som ger en ”boost” till förbättringar och vi prioriterar tid och andra resurser för att göra det möjligt.

Faktum är att det blir värre och värre för varje år som går. Vi har inte längre tid med något och mängden arbete lägger sig som en tung blöt filt över oss. Till slut reagerar vi inte längre på att vi får ytterligare uppgifter att utföra, vilket tyder på att det redan gått över styr. Vi kan inte göra allt, men vi kan prioritera och begränsa oss till saker som gör skillnad, på riktigt. Vi kan exempelvis prioritera saker som återkommande ger oss huvudvärk och kostnader. Detta borde vara av intresse för verksamheten att bli av med.

Jag ska bli lite med konkret så att du får ut något handfast från inlägget. Jag rekommenderar att ni väljer ut något mindre men betydelsefullt som ett första steg. Skapa en pilotgrupp som har till uppgift att lösa ut en irriterande, återkommande störning i verksamheten. Ge gruppen fullt förtroende och mandat att lösa denna och ta höjd att fira och uppmärksamma insatsen när arbetet är utfört. Engagemanget och prioriteringen kommer att ge ringar på vattnet och skapa förutsättningar för nästa delmål. Ha inte för bråttom och välj inte en nästintill omöjlig uppgift när ni lanserar er satsning.

I det här blocket måste företagets samtliga ledare skapa samsyn. Ledningsgruppen initierar och möjliggör medan övriga ledarfunktioner banar väg för att lyckas med de inledande uppgifterna. Samsyn i ledarstaben är ett måste och det blir ledningsgruppens uppgift att ordna så att engagemang och prioriteringar sker på liknande sätt över hela verksamheten.

Kommunikation och tydlighet

Kommunikation är bland det svåraste som finns och ett område där vi hittar orsaken till många problem. I modern tid med alla digitala kommunikations-verktyg ökar problematiken. Ett mejl tolkas på olika sätt och kan leda till missförstånd och slöseri (av tid, energi osv.)

Konkreta tips inom området blir att sätta samman en struktur för hur vi kommunicerar i verksamheten. Ett bra alternativ är en modell som tar kommunikationen från operativ nivå upp till ledning och tillbaka samma dag. Vi filtrerar och prioriterar kommunikationen åt båda håll så att informationen blir rätt och precis.

Hur gör vi då detta? Det finns flera alternativ men ett sätt är att skapa en morgonrutin där operativa ledare träffar avdelningarna. Information kan med fördel presenteras på tavlor (elektroniska eller manuellt). Filtrerad information går vidare till nästa steg, ända tills det når ledningsgruppen. Beslut och återkoppling sker i retur och alla har rykande färsk information.

Men tar inte detta en massa tid från annat? Jo, det tar en viss tid men kommunikation och faktainsamling som är korrekt är värdefull för ett lyckat resultat. Lägg ner tid på att sätta upp modellen och skapa tydliga regler för hur faktainsamlingen ska utföras och presenteras.

I ett medelstort företag pratar vi kanske om tre olika nivåer där man spenderar ca 10 minuter per nivå varje dag (när konceptet satt sig). Utfallet från dessa möten leder till korrekta och prioriterade aktiviteter.

Datakvalitet

Vi har pratat om faktabaserad insamling av information och här behöver jag slå ett slag för datakvalitet. Information från verksamheten kopplat till justeringar och kassationer ska hanteras via ett statistiskt upplägg. Jag har själv varit med i företag där det finns datasystem för att samla in detta men även företag som bygger på en mer manuell hantering. Exemplet nedan är en enkel sammansatt Excel-fil med en robust rutin kopplad till insamlingen. Denna fil gör det möjligt för alla att se störningar/problem/aktiviteter som bör prioriteras och varför.  

datainsamling statistik

Tvärfunktionalitet, verktyg och metoder

För att göra skillnad måste vi utföra arbetet i tvärfunktionella grupper. I arbetsgruppen finns en projektledare som har gedigen kunskap inom kvalitet med tillhörande verktyg och metoder. Om vi exempelvis tittar på avvikelsehanteringen så förutsätter vi här att det finns en robust processbeskrivning för hur företaget ska angripa alla typer av avvikelser. Det är via denna process (eller liknande processer) som arbetet genomförs.

Vi har tillit och följer processen i alla lägen. Anledningen till att jag tar upp detta är för att jag vid flertalet tillfällen sett hur man frångår uppsatta rutiner när allvarliga avvikelser uppstår. Helt plötsligt drivs ärenden från högsta ledningen och man tar genomvägar som riskerar att besluten inte bygger på fakta.

Verktygen och metoderna som används i de olika processerna är flera. Precis som en snickare har flera verktyg och arbetssätt beroende på vilka uppgift som ska utföras så har den tvärfunktionella arbetsgruppen det också. Vi kan inte förvänta oss samma resultat varje gång om vi endast har tillgång till ett fåtal alternativ. Vi måste därmed säkerställa att verktygslådan är fullproppad så att vi kan lösa uppgiften.

Kompetenshöjande aktiviteter

Här kommer några rekommendationer som ni kan överväga för er utveckling:

 • Breddutbilda personalen och tillsätt högre utbildning för nyckelfunktioner.
  • En grundläggande utbildning inom kvalitet kan se ut på olika sätt. Antingen så kör man en och samma utbildning för alla medarbetare, oavsett position. I en sådan utbildning får man lära sig vad som förväntas av olika nivåer och det kan ge en bättre förståelse för helheten.
  • En grundutbildning kan även delas upp i olika nivåer där syftet är att rikta in sig på kunskaper som berör aktuell nivå. Exempelvis kan en utbildning vara kopplad till kvalitetsarbetet i ledningsgruppen, en till företagets samtliga ledare och en som är mer inriktad på de operativa delarna.
  • Nyckelfunktioner så som Tekniker/Ingenjörer av olika slag bör få ytterligare kunskaper utöver grundutbildningen.
  • Projektledare bör få special/expert-kunskaper för att kunna driva de tvärfunktionella grupperna framåt.
 • Lesson Learned / Vit bok
  • Flera företag säger sig ha detta men få använder det. Att skriva ner positiva och mindre positiva fakta från redan genomfört arbete kan vara värdefullt framåt. Använder man detta bör det även finnas en rutin/process kopplad till aktiviteten så att nya aktiviteter inkluderar genomgång av tidigare
 • Skolboks-exempel
  • När vi utför ett uppdrag som ger lyckat resultat bör detta lyftas fram i verksamheten. Vi behöver inte skapa hjulet på nytt varje gång, det räcker med att kopiera det som fungerar med viss anpassning, eller hur?
 • Säkra sätt att lyckas / misslyckas
  • Bilden nedan kommer från en av Analysverkstan Six Sigma utbildningar. Detta gäller dock inte enbart Six Sigma projekt.
 • Rimlig utbildningsbudget
  • Vad har ni för budget för kompetensutveckling? Det är oroväckande ofta som jag ser en lågt tilltagen budget och inte sällan är det upp till respektive individ att efterfråga utbildning. Nej, här måste vi tänka om eftersom PERSONLIG UTVECKLING = VERKSAMHETSUTVECKLING. Om vi inte skapar möjlighet i steg 1, kan vi inte klaga på utfallet i slutet, eller hur?
  • Det borde vara kartläggningen i den första punkten som sätter budgeten för just er verksamhet. Om det blir allt för kostsamt att utföra alla åtgärder omgående så bör en plan upprättas för att nå målet så snabbt som möjligt. Återigen så kan ett pilotområde väljas ut och då är det lämpligt att säkerställa kompetensen kopplad till det området.
 • Alternativa utbildningsformer
  • Digitaliseringen har bidragit till nya utbildningsformer och numera kan hela eller delar av utbildningen ske digitalt. Under pandemin var det många som fick prova på dessa nya format och även de mest skeptiska insåg att utbildningsformen innebär många fördelar. När vi kartlagt utbildningsbehovet bör vi alltså se över hur kompetens-överföringen kan ske. Budgeten kommer att räcka längre om vi delar upp vilka kunskaper som ska utföras på traditionellt vis och vilka som med fördel kan ske på ett mer modernt och effektivt vis.

Wow, du tog dig igenom hela inlägget, bra jobbat! Om du känner att vissa delar av inlägget beskriver er situation så ser jag fram emot att få prata med dig.

Gå till startsidan och rulla ner till ”Boka möte”. Jag kommer då att ringa upp dig på den dag/tid som passar dig och vi kommer att ha en trevlig diskussion inom ett område vi båda brinner för.

Lämna en kommentar